යෝනි මාර්ගයෙන් හමනා දුගද නැති කර ගනිමු

යෝනි ප්‍රදේශයෙන් වහනය වන දුගඳ නැති කරන ප්‍රතිකර්ම අතිශයින්ම කාන්තාවන්ට පමණයි යෝනි ප්‍රදේශයෙන් දුගදක් වහනය වීම බොහෝ කාන්තාවන් මුහුණදෙන නමුත් නිහ~ව විදදරාගන්නා ප්‍රශ්ණයක්. බොහෝවිට මෙයට හේතු වන්නේ යීස්ට් ආසාදන සහ බැක්ටීරියා ආසාදනයි. අනුභව කරන ආහාරද යම් ලෙසකින් දායක වුවත් ප්‍රධාන Read more